Türkler Nasıl Müslüman Oldu
(Son güncelleme: 8 Nisan 2017)

Türkler Nereden geldi, Türkler Nasıl Müslüman oldu?

Hanım hocalardan birinin verdiği sohbetteki Türkler hakkındaki bahsin bana intikal eden bir kısmını aktarıyorum. Türkler nasıl müslüman oldu, Türklerin ilk dini neydi, Osmanlıların geldiği Kayı Boyu ve Türklerin ilk atası hakkında bilgiler yer alıyor.

Türklerin Eski Dini

Türklerin İslâmdan önce dini Şamanizmdi. Göklerde ve yerde çok tanrılar olduğuna inanan sapık bir din idi.

Nuh Aleyhisselâma 50 yaşında peygamberlik verildi. 950 sene kavmine kelime-i tevhîdi anlatmaya çalıştı. Darb-ı mesel olmuştur bizde; “Nuh dedi, peygamber demedi” deriz.

Hz Nuh kapı kapı dolaşarak tebliğ yaptı:
– Tık, tık…
– Kim o?
– Ene Nuh! قل لا اله الا الله (Lâ ilâhe illallâh deyiniz)

Asi olan toplum ise evlerindeki çocukların ellerinden tutup Hazreti Nuh’u (Aleyhisselâm) göstererek:
– “Biz ölürüz. Bu adamı sakın bizden sonra dinlemeyin.” Diyorlardı… Zürriyetlerini bile iğva eden hain bir toplumdu.

Hazreti Nûh’un Çocukları

Hazreti Nuh’un (Aleyhisselâm) 4 oğlu vardı. İsimleri Ham, Yam, Sam, Yâfes. Yam denen oğlunun diğer adı Kenân idi. Gemiye binmeyip helak olanlardandı.

Hazreti Nuh (Aleyhisselâm) “Yâ Rabbî! Ben mağlup oldum, onları helak eyle” dedi. Mevlâ Te’âlâ bedduasını kabul etti. Tavuğu kesmesini, göğüs kemiklerine bakıp ondan örnek almasını ve bir gemi yapmasını istedi.

Hazreti Nûh’un Gemisi

Takrîben 120 erkek Nuh Aleyhiiselâmın gemisine bindi. Ve Yam dışında 3 oğlu da bindiler. Hanımı ise binmedi.

İnsanlık bu 120 erkekten türeyecek, Yafes ise Türk milletinin atası olacaktı.

İnsanoğlunun ilk atası; Hazreti Adem (Aleyhisselâm), ikinci atası Hazreti Nuh (Aleyhisselâm)

Türklerin Atası

Yafes‘in diğer adı Olcay Han idi. Yafes’in oğlu oldu; ismi Yavkuhan. Yavkuhan ismi, “halkın önderi” manasındadır. Yavkuhan’ın 4 oğlu oldu. İsimleri ise Karahan, Orhan, Kürhan, Küzhan.

Oğuzhan dedemiz Türklerin 2. atası kabul edilir. Rivayete göre, Oğuzhan dünyaya geldiği zaman 3 gün ısrarla annesini emmedi. Annesi 3 gün rüyasında oğlunu gördü. “Eğer benim seni emmemi istiyorsan bir olan Allâh’a (Celle Celâluhû) inan!” dedi. Anne iman etti, Oğuzhan emmeye başladı. Türklerin atası kabul edilen Oğuzhan, imanı olmayan bir kadının sütünü emmemiştir!

Türk Oba geleneklerine göre çocuğa 3 yaşından önce isim verilmezdi. Oğuz 1 yaşını doldurdu, erken konuşmaya başladı. Kendisine isim konulacakken
– “Bana ‘Oğur‘ deyin” dedi.

Oğur; saflık, berraklık, duruluk manasındadır. Zamanla ‘Oğur’ i’llâllenerek ‘Oğuz’ şekline dönüştü.

Kayı Boyu

Oğuzhan’ın 6 çocuğu, bunlardan da 24 torunu oldu. Böylece 24 Türk boyu olmuş oldu. Bunlardan bir tanesi de Kayı Türkleri olan Osmanoğulları‘dır (İlk Osmanlılar).

Bu olay hakkında icma vardır:

Oğuz Han’ın 6 oğlu bir gün ava gittiler. Altından bir yay ve 3 tane altın ok buldular. Babalarına gelip:
– “Baba bunları bizim aramızda taksim et” dediler.

Oğuzhan dedemiz yayı eline aldı, kırdı parçalarını 3 oğluna verdi; “Bunların soyundan gelenlere ‘BOZOKLAR’ densin” dedi. Osmanlılar bunlardandı. Kalan 3 oğluna da birer altın oku verdi; “Bunlara da ‘ÜÇ OKLAR’ densin” dedi. Selçuklular bunlardan geldi.

Fars ve Arap edebiyatında Türkler çok güzel bir ırk olarak anlatılmış. Farsçada Türk “güzel, sevgili” demektir.

Oğuz Hân

Oğuzhan dedemizin saçları simsiyah, gözleri masmavi idi. Çok güzel bir çocuktu. Babası ona baktıkça güzelliğinden hayretlere düşerdi.

Biz Türkler vaktiyle Moğol ve Çinlilerden kız aldık, kız verdik. Kırgız ve Özbeklerin çekik gözlü olmasının sebebi Çinlilerden kız almalarıdır.

“Türkler Orta Asya’ya, yani geldikleri yere geri dönsün!” diyor emperyalist güçler. Kusura bakmayın! Alparslan dedem, Fatih dedem kendi bileğinin gücüyle aldı buraları, kolaysa öyle gelin alın bakalım.

Türkler Nasıl Müslüman Oldu?

Miladi 940 senesinde, Efendimiz Sallâllâhu Aleyhi ve Sellemin risaletinden 330 küsür sene sonra Türkler İslamiyeti kabul ettiler. Türkler, Satuk Buğra Hanın vesilesiyle müslüman olmuşlardır. Satuk Buğra Han hakkında iki rivayet vardır:

Birinci rivayet İbnü’l-Esir der ki; Satuk Buğra Han rüyasında ak sakallı birinin gökten inip kendisine ‘İslam ol, dünya ve ahirette kurtuluşa er!’ dediğini görmüştür.

İkinci rivayet bir gün alim bir zat olan Ebu Nasr rüyasında Efendimizi Aleyhisselâtü vesselâm gördü. Efendimiz ona şöyle buyurdu; “Türkistan’da Satuk Buğra Han diye bir zat var. Ona git İslâm’ı tebliğ et, o Müslüman olunca bütün Türkler Müslüman olacak.

Ebu Nasr gitti Satuk Buğra Han’a İslâm’ı tebliğ etti ve o da 25 yaşındayken, amcasının da itirazlarına rağmen Müslüman oldu. Bütün Türk milleti de toplu halde Müslüman oldu.

Türkler Hakkında Bir Hadîs-i Şerîf

Efendimiz Sallâllâhu Te’âlâ Aleyhi ve Sellem, Ebu Davud hadisinde şöyle buyurmuştur: اُتْرُكُوا التُّرْكَ مَا تركوكم Türkler size dokunmadıkça, siz de onlara dokunmayın!

Bahis burada sona erdi.

1 YORUM

 1. Selamün aleyküm.
  Halk arasında eski Türk dininin “Şamanizm” olduğu sözü yayılıp gitmiştir.
  Gök Tanrı inancı tüm Türk ve Moğol halklarının, şimdiki inanç sistemlerine katılmadan önceki inancıdır. Şamanlık bu din içinde bir tasavvuf ekolü gibidir. Bugün ise Türklerin çoğu Müslüman, çok az bir kısmı Hristiyan, Musevi vb. dir. Moğollar ise Buzdizmi tercih etmiştir. Müslüman olmayan Türklerin zamanla Çinli, Rus, Bulgar, Yahudi vb. toplumlarla karışıp asimile olduğu; Gagauzlar ve çok az nüfusu olan Yakut toplulukları dışında asimile oldukları; yalnız Müslüman olanların Türk kalabildikleri görülmektedir.
  Gök Tanrı inancı tek tanrılı olup muhtemelen bir Hak dinin kalıntısı olabilir. Çin ve Hint dinlerinin tesirinde kalan Türk toplulukları dışında bir sürü tanrısı olan Türk topluluğu yoktur. Destanlardaki gök, yer vb. tabiat unsurları Hak dinlerdeki meleklerin görevlerini ifade eden kavramlar olabilir.
  Nitekim Kur’ân-ı Kerim’de: “Andolsun ki biz her ümmete, “Allah’a kulluk edin, sahte tanrılardan uzak durun” diyen bir elçi gönderdik. Onlardan kimini Allah doğru yola iletti, kimileri de saptırılmayı hak ettiler. Yeryüzünü dolaşın da hak dini yalanlayanların âkıbetinin ne olduğunu görün.” buyurulmaktadır. Yalnız Türklere değil, belki yeryüzündeki her topluma bir peygamber gönderilmiş veya gönderilen bir peygamberin nuru ulaştırılmıştır.
  Bu cihetten bakacak olursak bugün İslam dairesi dışında kalan inançlara “sapık” değil, bozulmuş bir inanç sistemi dememiz yerinde olur kanaatindeyim.
  Selam ve saygıyla…

BİR CEVAP BIRAK

Yorumunuzu ekleyin
Buraya adınızı yazın